GENERATOR MAP WYDATKÓW GMIN

Jak to działa?

Generator map służy do automatycznego tworzenia map wydatków dla gminy na podstawie wprowadzonych danych przez użytkownika.

Mapy są generowane w formacie SVG (Scalable Vector Graphic), który można edytować później w dowolnym programie do grafiki wektorowej.

1. Przygotowanie danych

1. Wyszukujemy na stronie BIP (Biuletynu Informacji Publicznej) uchwały w sprawie uchwalenia budżetu jednostki na dany rok.

2. Konfiguracja

1. W Generatorze Map Wydatków wprowadzamy, w polu "Wczytaj grafikę herbu gminy", herb jednostki, dla której sporządzamy grafikę. Po poprawnym wczytaniu pojawi się podgląd herbu.

2. W następnych polach definiujemy kolorystykę mapy: "kolor główny" i "kolor podrzędny".

3. Podajemy tytuł mapy, podtytuł oraz imię i nazwisko autora.

3. Przychody gminy

1. Z uchwały rady gminy wyszukujemy informacji o przychodach gminy. Wpisujemy je w pole "Wpisz nazwę nowego przychodu", a następnie klikamy "Dodaj przychód do listy". Poniżej pojawi się pole do wprowadzenia kwoty tego przychodu.

Na podstawie wprowadzonych przychodów na mapie zostanie wygenerowany wykres kołowy obrazujący procentowy podział wpływów do budżetu

WAŻNE: Wprowadzenie przychodów jest obowiazkowe, aby móc wygenerować mapę.

4. Wydatki gminy

Wydatki są podzielone na odpowiednie kategorie.

1. Dla odpowiedniego wydatku z Uchwały szukamy odpowieniej kategorii, a następnie odpowiedniego pola w Generatorze Map i uzupełniamy to pole kwotą

2. W przypadku gdy nie ma w Generatorze odpowiedniego pola, dopisujemy wartość do pola "Pozostałe".

3. Jeżeli jakiegoś wydatku nie ma w Uchwale to zostawiamy pole Generatora puste.

5. Generowanie Mapy

1. W celu wygenerowania i pobrania stworzonej mapy należy wcisnąć przycisk "Generuj grafikę SVG". Otworzy się nowa karta przeglądarki z podglądem mapy i automatycznie rozpocznie się pobieranie grafiki.

2. Jeżeli chcemy wprowadzić zmiany w formularzu musimy kliknąć przysisk "wstecz" w przeglądarce, zmodyfikować odpowiednie pola i ponownie wygenerować grafikę.

3. Grafika wygenerowana automatycznie może zawierać drobne błędy (nakładające się etykiety, okręgi itp). Aby je poprawić należy plik .SVG otworzyć w programie obsługującym grafikę wektorową (np. inkScape) i ręcznie poprawić ułożenie elementów.

4. Jeżeli wprowadziliśmy ręczne poprawki, możemy zapisać mapę w tym samym programie graficznym do postaci PDF.

Jeżeli podczas próby generowania mapy wystapi błąd to nalezy sprawdzić czy wszystkie obowiązkowe pola (grafika herbu, przychody, wydatki) zostały wypełnione i spróbować ponownie.

6. Wysyłanie wyników

Wynikową mapę w formacie PDF należy wysłać drogą mailową na adres potrafiszczestochowo@gmail.com załączająć w treści swoje imię i nazwisko.

Jeżeli znalazłeś jakiś błąd lub chciałbyś coś dodać do Generatora skontaktuj się z autorem.

Konfiguracja generatoraPrzychody gminy

Przychody gminy

Dodane przychody:

Wydatki gminy

Wydatki gminy

suma:

Obsługa długu publicznego

suma:

Oświata i wychowanie

suma:

Kultura fizyczna i sport

suma:

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

suma:

Działalność usługowa

suma:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

suma:

Edukacyjna opieka wychowawcza

suma:

Ochrona zdrowia

suma:

Gospodarka mieszkaniowa

suma:

Administracja publiczna

suma:

Pomoc społeczna

suma:

Różne rozliczenia

suma:

Transport i Łączność

suma:

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

suma:

Pozostałe

*format SVG jest formatem grafiki wektorowej. Edytowalny m.in. w darmowym programie inkScape

Pobierz przykładową mapę

© Michał Włoga EnviroSolutions - Mapa wydatkow 2017